Stret info blong COVID meresin i mas pas

National Taskforce blong COVID-19 i kol blong stret infomesen blong COVID-19 meresin rolaot i kasem pablik.

Spokespersen blong COVID-19, Russel Tamata, i talem se long taem blong COVID-19, hemi impoten se media i talemaot long pipol se Astrazeneca vaccine ia hemi sef, simpol, mo efektiv mo hemi blong kipim yumi sef.

Hemi talem se blong pipol i andastanem, media i mas save vaccine ia fastaem.

“Evri meresin i kat ol saed efek blong hem taem pipol i tekem blong festaem,” Mr Tamata i talem.

“Ol saed efek olsem hed i so, yu feva, temperaja blong bodi i inkris, ples we oli stikim yu lem bae i soa mbe hemi ol nomol saed efek blong wan stik meresin we i niu long bodi.

“Sam pipol bae eye i dak o filim hed i raon taem oli tekem vaccine ia mbe hemi no fulap taem.”

Kavman tru long health wetem ol patna blong hem, oli wandem se pipol i mas andastanem se stik meresin ia hemi semak long ol nara stik meresin taem oli introdusum blong fastaem.

Folem ol aweanes we Health promotion tim i stap ko aot mo mekem, fulap pipol oli askem se from wanem nao Vanuatu bai i karem vaccine blong COVID-19 we kaontri i fri aot long virus ia.

Mbe ol helt tim oli talem se blong tekem vaccine naoia hemi semak long taem we wan bebe i bon, hemi tekem stik blong TB mo polio we hemi no kasem yet sik ia.

Helt Tim i talem se vaccine hemi blong helpem ol pipol blong no sik bikwan o ded taem sapos yu kasem vaccine ia.

Ol media personnel we oli bin present, i gat olgeta long Daily Post, FM 107, Vanuatu Broadcasting mo Television Corporation, ol komunikesen ofisa blong sam organisation mo ol nara frilans journalist mo produsa long kaontri.

(Visited 184 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in