Tabu blong Torba coconut crab i aot

Kavman i tekem aot tabu blong Coconut Crab long Torba Provins long en blong January.

Minista blong Fisheries, Honoroble Willie Kalo Daniel i saenem oda blong karemaot tabu ia mo kivim raet blong havestem coconut crab.

Deputy Director blong Fisheries Dipatmen, Tony Taleo, i talem se tabu ia i aot from coconut crab hemi mein sos blong mani blong ol pipol long Torba.

Mr Taleo talem se oda i bin saen mo ofis blong Atoni Jeneral i mas gazetem festaem bifo pipol i ko havestem coconut crab.

Long 2018 Fisheries Dipatmen i bin mekem wan asesmen long populesen blong coconut crab long Torba. Asesmen ia i soem se populesen blong ol kokonat crab we oli gud blong pipol i save havestem hem i smol kompea long yang populesen.

From risen ia Fisheries i kivimaot wan oda long August 2020 blong banem Torba Provins blong no havest blong kakae mo salem stat long August 2020.

“Resen from wanem yumi leftemap tabu ia hemi from i kat bigfala rikwes long ol komuniti blong Torba blong mekem mani blong pem skul fi blong ol pikinini,”Mr Taleo i talem.

Ofis blong Torres Area Administrator long Loh aelan i kol long pipol blong havest folem fisheries act oltaem.

Eria Administrata blong Torres Island, Thomas Putunleta, i talem se oli plan blong Tegua mo Hiu aelan i leftemap tabu ia mo pipol long Torres i pem coconut crab long tufala aelan ia nomo.

“Yumi lukim save wok we fisheries i mekem blong setem ap ol comuniti liason ofisa long ol komuniti,” Mr Putunleta i talem.

“Yumi setem ap wan operation plan vinis we hemi stap, blong kik off wetem laesens we bae yumi opereit long hem. Mo mi advasesm ol komuniti Torres se Ofis i stil stopem sale kasem yumi kasem komuniti mo storian blong mekem se yumi save operate long wan fasen we i nomo olsem bifo.

Mr Putunleta i talem se oli wantem tu aelan long Torres nomo i salem coconut crab from i kat fish maket long Loh we mani i save ko raon nomo long olgeta.

Dipatmen blong Fisheries i advaes se ministerial oda we i kamaot hemi strikli blong Torba Provins nomo.

Hemi pointemaot se hemi wan risos we i kontinu blong ko daon mo pipol i mas tekem plante kea long hem.

“Evri yia klos sisen blong Torba i stat long August 30 mo Novemba 1 hemi taem we pipol i no alao blong havestem coconut crab,” Mr Taleo i talem.

“Afta long Novemba 1 pipol i save ko pikim ap.”

Stadi long kokonat krab long Vanuatu i soem klia se i nomo gat ol bigfala saes olsem long bifo be i gat plante ol andasize nomo we i akensem loa blong havestem.

Mr Putunleta i talem se mani blong coconut crab i bitim copra. Hemi talem se wan eski blong coconut crab hemi ova VT 20,000.

 

 

 

 

(Visited 251 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in