Tafea futbol tim i kasem welkam long hom

Tim Tafea i kasem wom welkam long Nikolaten Council blong ol jif mo Provincial Kavman blong Tafea long Tanna afta long National League kem Vanuatu Football Federation

Jeaman blong Nikoletan Kaunsel blong ol Jif blomg Tanna, Jif Willie Lop, i kongratulatem futbol tim blong ol man mo woman we i mekem pipol blong Tafea i hapi long pefomens blong olketa.

Tim Tafea blong ol man blong Tafea i rank namba tu long tunamen ia mo tim blong ol woman i kam namba tri.

Councillor Willie Iata i talem se i praod blong lukim tim blong Tafea i bitim Port Vila long wan score blong 2-1 mo blong Luganville i bitim olgeta long wan penalti nomo i wan viktri blong tim Tafea long National League long yia ia.

Anthony Kalia, Manejmen blong Tafea Futbol, i salutum tim Tafea long dedikesen mo komitmen we oli ajivim we oli kasem.

Hemi talem se las yia tunamen tim Tafea i no even kasem wan stej olsem long yia ia.

Tugeta tim i winim VT 650,000 olsem praes mani long tunamen ia.

Tafea Futbol Association bambae i jas holem wan kakae blong ol pleia blong tim Tafea long ajivmen we oli kasem long seken edition blong National League blong Football long yia ia.

(Visited 136 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in