Tafea i askem help long Kavman

Tafea i askem Kavman blong helpem ol pipol blong hem long bisnis blong tourism.

Tafea Provincial Government i talem long Kavman se folem COVID-19 pandemic, plante tourism bisnis i afek bigwan from i nomo kat turis mo plante oli tekem mani long sekta ia.

Hed blong kaonsel, Jeffrey Kaut, i talem se oli biliv long kavman ia from hemi wok semak long lasfala kavman blong las Palamen.

Hemi talem se, “Tafea provins olsem wan mein turis destination, i kat sam long ol turis atraksen we i stap happen long graon mo i pulum plante tinktink blong ol visita blong kam luk.”

“Mo olsem yumi save pipol blong Tanna mo Tafea i depend plante nomo long mani blong turis,” Mr Kaut i talem.

“Mi talem tankiu long kavman from ol direksen we hemi stap wokem vinis mbe sapos i kat sam nara wei we hemi save help blong jensem tinktink blong ol pipol blong Tafea long tourism bae hemi gud tumas.

“Mo wan nao hemi agri-tourism, ol pipol blong Tanna oli ol man we oli struggle mo sacrifice.”

Nasonal Kavman we i go daon blong mitim pipol i talem se hemi harem save krae blong olketa.

Praem Minista Bob Loughman i talem se ol teknikel pipol we i pat long delekesen i tekem konsen blong olketa mo bambae oli mekem i kam tru.

Hemi talem se, “Fokas blong kavman tete hemi blong lukluk long ol eria ia nao.”

“Yumi inkrisim inter-island trading,” Praem Minista Loughman i talem.

“Mi mi glad se taem yumi tokbaot se, tekem Kavman i ko long eria  kaounsel mo vilij hemia nao hemi holem Kavman ia.

Tafea Provincial Government i talem tankiu long visit blong Nasonal Gavman mo i promes blong wok long ol polisi we hemi putumaot.

Tafea Provincial Government i talem ol konsen ia, taem delekesen blong Praem Minista i ko long Tanna folem invitesen blong Nikoletan Kaousel blong olgeta jif mo Tafea Provincial Government Kaonsel i no longtaem i pas.

(Visited 106 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in