Takuare i kam state propeti

Kavman i pem aot nem ia Takaure long ol Jif blong Shefa long hedkota blong Shefa council tete long Port Vila.

Long tete aftanun, Vanuatu Polis Fos i mekem kastom seremoni(kivimaot smol vatu, stampa sugarcane, Pig, mo mat) i ko long ol jif blong Tongoa, Buninga, Makira, Mataso, Emae, Tongariki, Epi, Nguna mo Vaturisu kaonsel blong ol jif blong Efate blong nem Takuare i kam properti blong Republic blong Vanuatu.

Takuare we i minim tribe warrior i kamaot long Sherpherds grup; Wan kastom warrior we hemi asistim jif mo provaedem sekuriti.

Secretary General blong Shefa Provincial Kavman, Morris Kaloran, i talem se hemi wan spesel even blong luksave kastom kavanens.

Hemi talem se kastom ia hemi blong luksave provinsiol kavman konsel olsem wan constitutional bodi anda long japta 13, atikol 82-83 blong pefomem kastom nem Takuare.

Mr Kaloran wetem ol bigfala man blong polis i bin ko raon long ol kakae

Deputy Polis Commissioner, Kalo Willie Ben, i talem se wok blong jusum nem blong niufala patrol bot blong Vanuatu oli bin putum aot advertisemen blong hem.

Mr Ben i talem se komiti i bin jusum Takuare from kastom system blong hem i stap vinis.

Hemi talem se taem Australia i stap wok blong bildim ship ia, hemi bin askem blong Vanuatu i givim wan nem kwiktaem blong oli save putum long hem.

Jif blong Buninga aelan long Sherpherds Grup, Jif Marakitebuninga, i talem se nem blong niu patrol bot RVS Takuare i blong stanap mo unite.

Hemi talem se ship ia kavman i mas yusum long stret nem blong hem blong protektem nation.

Jif Marakitebuniga we i toktok long behaf blong olgeta Jif i talem tankiu long kavman blong kam daon long level blong olgeta.

Ofisiol welcome blong niu patrol bot bae i hapen long tuesday nekis wik.

Wan dawn seremoni bae i hapen long eria blong Hat aelan taem ol pipol blong Mangaliliu mo Lelepa, Not West Efate, i mekem wan leta V long foret blong aelan blong welkamem ship taem i pas.

Bae i kat display tu long eria long Port Vila taem niufala patrol bot i kam insaed long Port Vila haba.

 

 

(Visited 588 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in