Tamtam Bubble bae i stat long April

Vanuatu bae i openem intanasenal boda blong hem wetem New Caledonia long April.

Prime Minister blong Vanuatu, Honoroble Bob Loughman, i anaonsem Tamtam bubble wetem New Caledonia.

Tamtam bubble hemi blong alaoem ol pipol i travel bitwin ol kaontri nomo we i nokat ol kes blong COVID-19.

Prime Minister Loughman i talem se kavman i jusum New caledonia from hemi wan long ol low risk kaontri we i nokat eni kes insaed long komuniti blong ova 28 dei.

Hemi talem se securiti system blong kaontri ia, i klia mo hemi folem health mo securiti rul blong Vanuatu tu.

“Vanuatu mo New Caledonia i sherem wan histori mo i kat fulap koneksen bitwin tufala kaontri,” Prime Minister Loughman i talem.

“New Caledonia tu i bin soem se hemi save manejem gud ol risk blong COVID-19.

“Ol kes we oli bin experiencem, oli bin manej blong kontrolem long kwarentin nomo.

“Resen ia i mekem se hemi sef blong yumi save pat long travel wetem New Caledonia.”

Prime Minister Loughman i talem se travel bubble ia bae i hapen fastaem long Port Vila long Efate bifo i ko long ol nara aelan blong Vanuatu.

Hemi talem se tamtam bubble ia bae i fokas nomo long sam eria.

“Wan, olgeta sikman blong kasem medikol asistens,” Prime Minister Loughman i talem.

“Nambatu ol studen from oli travel long saed blong save blong olgeta.

“Nambatri, olgeta man blong wok mo olgeta we oli provaedem medikol sapot.

“Mo namba fo ol visita.”

Prime Minister Loughman i talem se kavman tru long National Tamtam Bubble komiti bae i statem ol awarenes long ol komuniti long ol provins blong talem aot ol benefit we bae Vanuatu i karemaot long hem.

“Kavman i wantem mekem sua se evri pipol i kasem ol infomesen we oli nidim blong save ol rul blong COVID-19 we i stap blong protekem kaontri,” hemi talem.

“Mo hao kavman i wok blong kipim ol pipol i sef oltaem.

“Yumi nid blong ko fowod tuketa wetem wan save we yumi evri wan i sherem from rod blong ekonomik rikavari hemi bisnis blong yumi evri wan.”

Kavman i stap rikwestem evri bisnis blong rijista sapos oli wantem pat long bubble ia.

“Ol bisnis i mas rijistarem ol wokman blong olgeta long sef bisnis operasen trening,” Prime Minister Loughman I talem.

“Hemia i minim se oli COVID-19 redi blong joinem tamtam bubble.

“Infomesen abaot ol trening ia bae i kamaot long Media.

“Olsem prime minister, mi apil long evri jif, jej, kavman agency, statutrory bodi, ol State Own Enterprise, ol bisnis, private sekta, mo evri wan blong priperem yumi from tamtam bubble wetem New Caledonia.”

Prime Minister Loughman i talem tankiu long prea blong evri pipol mo askem pipol blong kontinu listen long ol advaes blong Ministry blong Health long COVID-19.

“Hemi prea blong yumi evri wan blong stap sef,” Prime Minister Loughman i talem.

“Mi talem tankiu long ol franline ofisa blong mekem se Vanuatu i save stap sef mo yumi save statem wok blong trade.”

 

 

 

 

 

 

(Visited 386 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in