Teaching Commission i wok long salary scale

Teaching Service Commission i talem se oli stap wok blong stretem salary scale blong ol tija folem kwalifikesen we oli kat.

Araoan 433 tija long primary mo secondary skul long kaontri i lukim pay cut long salari blong olgeta long August ia.

Jeaman blong Teaching Service Commission, Moulin Tabouti, i talem long VBTC Nius se oli stap sikim legal advaes long Ofis blong State Law long hao oli save rikavarem pablik fand we oli bin ova pem ol tija long hem.

Hemi talem se fulap primary tija we oli sapos blong tijim primary mbe oli stap tijim yia 7 mo 8.

Mr Tabouti i talem se i kat sam junior tija we oli sapos blong tijim yia 7 -10 oli ko blong tijim yia 12 i ko antap mo hem ia nao ol ofisa blong commission i stap lukluk bak long hem.

Hemi talem se i kat 3 steij blong rolaot blong Government Renumeration Tribunal(GRT).

“Fes steij hemi blong meinly putum evri wan i ko long Government Renumeration Tribunal,” Mr Tabouti i talem.

“Taem evri tink i ko gud vinis, yumi faenem aot se sam skul tija i anda pay; mekem se yumi ko long phase 2 blong putum olgeta long stret salary scale.

“Taem phase 2 i komplete, yumi faenem se sam tija i ova pay from niufala Government Renumeration Tribunal naoia i luksave moa kwalifikesen bitim experience.”

Wan skul tija long Central skul long Port Vila, Philip Tangwa, i talem se aksen blong Kavman blong katem ol salary i afektem ol tija mo oli wandem ol otoriti i luksave wok blong olgeta from oli stap groem human risos blong Vanuatu.

Hemi talem se hemi sek taem hemi kasem leta blong hem.

“From mifala i tijim senior class 11, 12, 13 mbe mifala stap tekem salari blong ol junior nomo,” Mr Tangwa i talem.

Secretary General blong Vanuatu Teachers Union, David Narai, i talem se oli kat strong biliv long ol konsen blong ol skul tija ia blong tekem ap wetem Teaching Service Commission.

Mr Narai i talem se hemi impoten blong ol tija i toktok long ol skul principal long ol isu olsem mo letem union i save.

Hemi talem se national executiv blong Vanuatu Teachers Union i priotisem welfare blong ol tija.

Mr Tabouti i pointemaot se oli stap wok blong ol tija we oli gat smol kwalifikesen mbe oli tij long hae klas.

 

(Visited 603 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in