Tonga kavman i sendem aot fes mesej

Tongan Komuniti long New Zealand i filim gud taem oli harem ofisiol infomesen long Kavman blong Tonga blong fastaem sins Erapsen long Satete we i kosem tsunami.

Radio New Zealand i ripotem se Ofis blong Tonga Prime Minista i abol blong sendem wan infomesen blong search mo rescue mo eli ripot blong damej long Australia High Commission long Tonga we afta i shea long Wol.

Tongan-born New Zealand Memba blong Palemen, Jenny Salesa, i talem se fes infomesen abaot wanem we i stap hapen long Tonga hemi wan rilif mbe semtaem hemi no ol gudfala nius.

“Hemi rili heart breaking, jes blong luk fes ofisiol steitmen mo luk ol graphic image. Tonga i no fuli rikava yet from sam long ol saeklon. Antap long hem ia, COVID pandemic, mo naoia disasta blong volcano,” Salesa i talem.

Hemi bin stap toktok wetem plante Tongan long Aotearoa sins hemi kasem nius ia.

“I nokat wan eni moa ded i ripot. Mifala i save naoia se tri pipol nomo i ded. Mifala i stil nosave ol damej long graon. I kat hop se komunikesen bae i kobak nomol i no longtaem.”

Mrs Salesa i talem se bae i tekem yia blong nation i rikava.

Tonga emergency medical asistens tim i ko aot long ship wetem navy long Ha’apai grup mo oli kivim asistens long ol pipol.

World Health Organisation i stap lendem onli satelite fon i ko long Tongan Kavman ofisiol blong yusum.

Jej blong Jesus Christ and Latter Day Saints long Tonga i stap provaedem shelta long plante reisiden we oli nokat haos afta long tsunami.

Latter Day Saints ofisiol long New Zealand i mekem kondak wetem ol jej famili long Tonga long satelite fon.

-RNZ-

 

 

 

(Visited 114 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in