Torba i kat niu provincial presiden

Torba i kat wan niu presiden blong Provincial Kavman Kaonsel long tete.

Hemi Towia Salathiel blong Mota konstituensi long Vanua’aku Pati afiliasen.

Elekson blong hem i hapen tete moning long Torba Provincial Hedkota long Sola, Vanualava, wetem sapot blong seven niu kaonsela blong Torba.

Niu elek Presiden blong Torba Provincial Kavman Kaonsel, Towia Salathiel, i talem long VBTC Nius se hemi talem tankiu long rispek we evri kaonsela i givim long hem.

“Vision mo mision mi kat hemi blong mi wok tuketa wetem vice presiden mo ol honoroble kaonsela blong unite mo wok olsem wan pipol blong Torba,” Mr Salathiel i talem.

“Kaonsel ia i mas ron folem interes blong pipol long Torba. Mi so fortunate long fulap priviledge blong mi save developem moa Torba long futja we i stap kam.”

Edgar Howard Woleg blong Motalava Konstituensi long Vanuatu National Development Party i kam vaes Presiden blong Torba Provincial Kavman Kaonsel.

“Olsem niuli elek vice presiden, mi talem tankiu long sapot blong mifala i save ranem Torba provins blong nekis fo yia,”Mr Woleg i talem.

VBTC Nius i kasem infomesen se apointmen blong ol wok komiti bambae i hapen nomo long nekis yia.

Long tete moning i kat nomo eleksen blong Presiden mo Vaes presiden blong Torba Provincial Kavman Kaonsel.

 

 

 

(Visited 305 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in