Torba tourisim i askem jip reit

Sam turisim bungalow long Torba i kol blong ol otoriti i ridusum reit blong travel long plane blong moa lokol i save ko holidei.

Long Rah aelan, Yang Dini, Manager long Rah Paradise Bungalow, i talem se moa lokol i wantem travel mbe plane fare i sas tumas.

Mr Dini i talem se oli no luk spes blong turis, from bifo COVID -19, plante turis we oli ko long Torba hemi ol Ni-vanuatu.

“Long wan saed sik ia hemi impaktem ol international turis ovasi blong nomo kam long Vanuatu mbe oltaem ol lokol nao i travel olsem ol kavman ofisiol,”Mr Dini i talem.

“Ol jalenj blong mifala nao ia hemi flaet nao hemi wan long ol mein isu we i mekem plante lokol i nosave kasem Torba from hemi sas tumas.

“Mo i nokat ol relaibol taem we ol flaet i kam long Torba evri taem. Ol eria ia ol otoriti i mas lukluk long hem taem oli tokbaot domestik tourism.

Mr Dini i talem se taem plane fare i jip, ol pipol i save kasem noten pat blong Vanuatu blong holidei.

Wan guest haos owna long Sola, Vanualava, Moses Baet, i talem se guest haos blong hem i bisi sins long manis July kasem Novemba yia ia mo hemi stap winim ova 15,000 long wan wik.

Taem Mr Baet i toktok long VBTC Nius long Vanualava, hemi talem se hemi mekem moa mani long ol lokol espeseli ol kavman ofisiol mo ol Non-Government Organisation we oli kasem Sola blong ranem ol miting o ol awenes long ol lokol.

Mr Baet i talem se i kat fulap bungalow long sola mo plante oli yusum ol mani ia blong pem ol nid blong famili olsem skul fee mo plante moa.

Chief Executive Ofisa blong , Adele Aru, i talem se oli stap wok wetem Air Vanuatu blong givim afortabol praes long ol lokol.

“Kost blong airline hemi stil wan jalenj mo hemi wan isu we Air Vanuatu nao hemi risponsibol long hem olsem national airline blong yumi. Longtaem i kam, mifala i wok wetem airline blong yumi blong faenem ol reasonabol praes blong mekem se hemi moa jip blong ol Ni-Vanuatu i save travel i ko long Torba provins,”Mrs Aru i talem.

“Mbe hemi no wan isi kes blong Air Vanuatu from wan nomol airfare blong ko kasem Torba mo kambak hemi ova VT40,000 mo long taem naoia we COVID, bae hemi rili sas long ol lokol.

Mrs Aru i talem se long wik ia bae oli lonjem wan krismas spesel blong i las kasem March 2022.

“Long las wik blong Novemba mo long fes wik blong December bae mifala i putum wan krismas spesel we hemi pat long akrimen blong mifala wetem Air Vanuatu,”Mrs Aru i talem.

“Spesel ia bae hemi blong eniwan we i pem blong holidei blong ko long eni aelan blong kat akses long wan travel vocher, spesel air fare mo wan vocher blong kost blong acomodesen blong yu.

Mrs Aru i talem tu se bae oli wok wetem ol ship blong ol lokol i travel long ship from ship fare i moa jip.

“Risal blong survey we i kamaot long 2019, i soem se even we bifo boda hemi klos, 90 per cen blong ol turis we oli stap travel long Torba hemi domestik mo i neva abot international maket,” Mrs Aru i talemaot.

“Ten per cen nomo hemi ol international turis we oli kam long ol long maket olsem Europe mo Amerika we oli travel i ko long Torba blong mekem wok olsem education, agriculture o trade.”

Vanuatu Tourism Ofis i apil long pipol blong visitim ofis blong hem mo askem moa infomesen long domestik travel.

VBTC nius i traem blong kasem Air Vanuatu blong komen mbe i no posibol.

 

(Visited 352 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in