Totolag komuniti niu jej haos

Totolag Komuniti long Motalava, Banks grup, i stap bildim wan niu jej haos blong aroan VT1 million.

Jif Pascal Levi blong Totolag vilij, i talem long VBTC Nius se mani ia ol pipol long vilij ia nomo i kontribut long hem mo naoia wok konstraksen i stap ko hed.

Jif Levi i talem se i kat ova ten seasonal wokman we oli blong Totolag we oli help tu.

“Ol wokman ia oli kontribut long VT100,000 long bilding ia,”Jif Levi i talem.

“Jej ia hemi wan niufala Anglican jej ia.”

VBTC ripota long Torba provins, Edgar Haward, i bin donatem 50 bag cement blong sapotem jej bilding ia.

Ol nara developmen long vilij, hemi wan niu flash toilet blong komuniti.

Jif Levi i talem se naoia komuniti haos blong ol mama i stap wok i stap ko hed long hem.

Totolag komuniti i kat wan niu komuniti steij we i stap long midel blong vilij we hemi kat isi akses blong netwok coverage blong Digicel mo Vodafone Vanuatu Limited we hemi wan bigfala jalenj.

Totolag komuniti i kat ova long 200 populasen.

Jif Levi i enkarejem ol pipol blong hem blong mas tekem COVID vaccine blong protektem pipol blong Totolag long sik blong coronavirus.

 

(Visited 142 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in