Tourism call center i lonj blong promotem lokol tourism

Vanuatu Tourism Ofis i lonjem bak Tourism Call Centre long Luganville, Santo long eli manis ia wetem tinktink blong promotem lokol tourism.

Lokol tourism hemi taem pipol blong Vanuatu i travel nomo raon long ol aelan blong Vanuatu mo visitim ol tourism ples mo sapotem bak manples.

Private Advisor long Ministry blong Tourism, Thompson Pakoa, i talem se nomata long had time naoia, tourism business i no finis evriwan.

“COVID-19 pandemic i mekem tourism blong yumi i daon long tinktink se ol international visita i nomo kam mbe  tourism i no aot, “Mr Pakoa i talem.

“Yumi nid blong bildim ap lokol tourism mo promotem blong mekem se bisnis i ko hed.

Chief Executiv Ofisa blong Vanuatu Tourism Ofis, Adela Aru, i talem se kol senta ia i kat bigfala wok blong marketem ol tourism prodak long noten pat blong Vanuatu.

Hemi talem se Vanuatu Tourism Ofis i mas wok had mo krietem niufala fokas blong hem araon long lokol tourism.

“Kol senta ia i open blong sapotem lokol tourism we i minim se priperem ol lokol tourism operata blong lukluk bak long ol bisnis blong olgeta mo faenem ol nara wei blong winim vatu long jalenj taem olsem,” Mrs Aru I talem.

Jeaman blong bod blong Vanuatu Tourism Office, Jacob George, i talem se manejmen blong Vanuatu Tourism Ofis i wok had blong faenem ol wei blong helpem ol tourism bisnis.

“Nomata yumi stap fesem fulap jalenj long kaontri mbe yet i kat vision mo lukluk blong faenem sam posibol wei aot blong sapotem yumi ol pipol blong Vanuatu we yumi kat strong tinktink long saed blong tourism,” Mr George i talem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 228 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in