Tourism promes blong kipim Vanuatu i sef

Ol pipol we i involve long tourism i saenem wan promes long wik ia long Port Vila blong kipim Vanuatu hemi sef oltaem.

Namba pledge hemi wan promes we pipol i saenem blong talem se oli promes blong kipim Vanuatu, pipol, mo ol turis i sef oltaem.

Minista blong Tourism, James Bule hemi feswan blong saenem promes ia long Thursday wik ia.

Minista Bule hemi lonsem pledge ia mo talem se evri bisnis i gat duti blong priperem Vanuatu taem boda i open long manis blong July.

Hemi talem se taem naoia hemi no isi, be hemi wan samting we evriwan i putum hand tugeta blong mekem hemia i hapen.

“Yumi nidim ekonomik aktiviti blong hemi stat bakegen,” Minista Bule i talem.

“Yumi nidim education opotuniti blong open ap, yumi nidim mo investmen blong i hapen insaed long kaontri. Be yumi mas sef kaedem ol komuniti blong yumi tu.

“From risen ia opotuniti we tourism industry mo kavman i wok long hem blong talem se nomata long COVID, tourism industry i mas unite.”

Chief Executive Ofisa blong Tourism Ofis, Adela Aru hemi talem se hemi impoten blong protektem pipol taem boda hemi open from spred blong COVID-19 olsem pat blong pripea from boda opening long July.

“Taem yumi stat blong welkamem bak ol visita, yumi wantem welkamem olgeta wetem tinktink blong sefti,” Mrs Aru i talem.

“Blong yumi protektem ol visita be semtaem yumi mas folem ol rul blong COVID we Ministry blong Health i bin stap talem blong las

Long semak event ia i bin kat tu lonj blong niufala film blong tru the lens, we insaed long hem oli featurem Mrs Aru.

 

 

(Visited 142 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in