Trial constitutional kes-September

Trial blong constitutional kes blong jalenjem advaes blong Council blong ol Minista i ko long Presiden blong Palemen dissolution bae i tekem ples long September 2 long 9am.

Konferens blong Supreme Court blong Vanuatu i harem tete moning se i kat wan kes.

Jif Justice Vincent Lunabek i seitem deit ia blong harem trial blong constitutional kes namba 2240 blong 2022.

Lawyer Edward Nalial we i ripresetem 27 foma Memba blong Palemen i talem long konfrens blong kot se i kat tri raet we klaean blong hem i biliv se disisen blong disolvem palemen i brekem raet blong olgeta.

Feswan, hemi long Atikol 21 (3) we hemi abaot rikwes long koling blong siting blong Palemen, namba 2 hemi long Atikol 43 (2) abaot moson blong nokat tras mo raet blong muvum wan moson, mo namba 3 hemi long Atikol 28 (3) rigadem advaes blong Council blong ol Minista i ko long Presiden blong Disolvem palemen.

Long Frade wik ia, Atoni Jenerol long bihaf blong Presiden mo Steit blong Vanuatu bae i faelem rispon mo long Monday nekis wik bae i faelem ol swon stetmen.

Wan wellknown Journalist mo tija long Griffit Universiti, Tess Newton Cain i talem long VBTC News se Vanuatu hemi gat gudfala histori long saed blong Kot system taem i kam long wan Constitutional Kes from oli dil wetem long wan stret wei.

Mrs Cain i talem se ol politikol pipol oli luksave wok blong kot.

Twenty Seven Memba blong Palemen i jalenjem disisen blong Palemen dissolution.

(Visited 419 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in