VT500,000 long triol taro expot-Santo

Triol expot long taro i lonj long Luganville long manis November ia wetem ova VT500,000 i ko long ol fama.

Ova 10 tonnes blong wota taro Vanuatu Cooperative & Business Network i pem long eria blong North West Santo.

Fes Political Advisor long Ministry blong Trade, Maurice Michel, i talem bigfala tankiu i ko long ol fama blong Santo blong save rispon blong provaedem aelan kakae.

Mr Michel i talem se long wei ia Kavman i kam kolosap long ol fama mo givim vatu.

“Program ia Ministry blong Trade wetem Agriculture oli karemaot blong sapotem gro blong economi mo ajivim wan sastenabol developmen goal,”Mr Michel i talem.

“Bigfala tinktink bihaed hemi blong kriatem opotuniti blong maket blong ol fama mo produsa.”

Olgeta Dipatmen anda long Ministry blong Trade Industry, mo Cooperative tuketa wetem patisipesen blong People Infrastructure & Export Vanuatu i wok tuketa blong mekem fes triol rolaot ia anda long National Export Development Program.

Noel Kalo, Acting Director blong Trade Ministry, i talem se oli luk fowod blong kat wan kalenda long nekis yia blong karemaot ol even olsem long Sanma.

“Naoia i kat people infrastructure hemi stap expot i ko long New Zealand. Mo i kat fo nara expota we oli interes.

Mr Kalo i talem se i no longtaem i pas, ol fama blong kava mo sandal wood i bin expot i ko ovasi long Europe.

Hemi talem se bae i kat ol prodak blong fisheries yet.

Vanuatu Cooperative & Business Network i apil strong long olgeta fama blong rijistarem ol koperetiv blong olgeta mo fomem ol asosiasen blong olgeta blong save kasem vatu long program ia.

Tinktink ia hemi blong National kavman mo hemi wan tingting blong longtaem, kasem hemi kam rialiti long yia ia 2021.

 

 

(Visited 503 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in