Tu COVID ded

Health i anaonsem tu moa ded blong COVID.

Bruno Leingkone, Health Minista i mekem anaonsmen ia long tete.

Minista Leingkone i talem se ded ia hemi tu woman.

“Wan i kat 59 mo wan nara wan hemi 76 yia; Tufala i kat sik vinis, wan i kat sik long asthma(Shotwin) mo nara wan i kat sik long heart,” Minista Leingkone i talem.

Minista Leingkone i talem se tufala i no bin tekem stik.

Vanuatu i rikodem six ded sins komuniti outbreak long March.

“Ministry blong Health i awea tu se i kat sam ded tu we i stap hapen long ol komuniti be i nogat rikod,” Minista Leingkone i talem.

“Hemia from plante pipol i no kam mo tes mo tekem stik.”

Long lates health ripot, 75 percent oli rikava long COVID.

Minista Leingkone i talem se 4141 pipol oli rikava aot long 5502 kes sins January.

Hemi talem se ol aktiv kes naoia hemi 1357.

31 kes i rikod long las 24 haoa.

31 long Shefa mo Sanma i kat zero. Tu i stap long kritikol kondisen.

 

 

 

 

(Visited 1362 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in