Tu COVID kes i rikava

Vanuatu i konfemem tufala COVID kes long kwarentin i rikava o virus i nomo kat long bodi blong tufala.

Minista blong Health, Honoroble Silas Bule, i mekem anaonsmen ia long Wednesday wik ia.

Minista Bule i talem se Efate mo ol offshoa aelan blong hem i ko bak long COVID zero alert.

Hemi talem se i nokat eni komuniti transmisen blong virus ia.

“Recovery mo medikol klarens blong tufala pipol ia hemi mekem namba 6 mo 7 aktiv COVID kes we yumi bin saksefuli detektem mo kontenem long boda we i bin manej long kwarentin mo isolation,”Minista Bule i talem.

Prime Minista blong Vanuatu, Honoroble Bob Loughman, i bin talemaot tufala COVID kes ia long Decemba 13 folem tes we ol health otoriti i bin kondaktem.

Prime Minista Loughman i talem se tufala COVID kes ia, wan i kam long flaet blong Fiji long 24 November mo narawan i kam long flaet blong Australia long December 1.

Hemi talem se tufala i kat virus ia mbe i nokat eni saen blong sik ia.

Naoia we Vanuatu i nomo kat kes blong COVID long boda, Minista Bule i apil long pablik blong kam fowod mo tekem stik blong COVID.

“COVID-19 hemi stap spread bigwan raon long Wol, mo risk long Vanuatu i stil hae,” Minista Bule i talem.

“Gud wei hemi blong vaccinatem pipol akensem COVID. World Health Organisation i rikomendem Astrazeneca, Sinopharm mo Johnson & Johnson se oli ol sef mo efektiv vaccine, taem man i tekem stik hemi save protektem hem wan blong no sik bigwan long virus ia.”

Kavman i klosem evri repatriation flaet mo bai hemi jes infom long wanem taem bae hemi statem bak.

 

 

(Visited 213 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in