Blacksand ded saspek blong pas long kot

Saspek long ded blong wan mama long Blacksand long eli wik ia long Port Vila bae hemi pas long Kot long Friday moning.

Jimmy Napua i fesem jaj from wan nara kraem we hemi mekem festaem finis.

Sentensing blong hem nao bae i tekem ples long Friday long Dumbea Kot room.

Jimmy Napua hemi bin pas long kot long eli manis ia mo oli rilisim hem long bail blong wet long sentens blong hem.

Polis i arestem hem bakeken eli long wik ia folem ded blong Woman we hemi lif wetem long Blacksand.

I gat alekesen se hemi kilim i ded woman ia samples 1o’klok Monday moning.

Correction Service Dipatmen i konfemem se hemi bin sentencem saspek ia i ko long long kalapus long 2017 from intentional assault mo threat to kill taem we hemi stap wetem fes woman long aelan blong Tanna.

Hemi finisim sentens blong hem long 2019.

Acting Director blong Correctional Service, Daniel Thomson Tavoa, i talem se long tri yia we hemi stap long kalapus hemi bin ko tru long rehabilitation program. Hemi bin muv i ko long low risk folem jenis long fasin blong hem, mbe afta samtaem hemi bin involv long steal mo oli muvum hem i ko bak long hae risk.

Mr Tavoa i talem se saspek hemi bin rikwestem tu taem blong hemi spendem sentens blong hem aotsaed long kalapus mbe oli no grantem.

“Hemi bin go tru long plante re-habilitation program includum ol bible stadi,” Mr Tavoa i talem.

Seken ofen blong hem hemi hapen nomo long August yia ia, ol neigbour we oli stap rent rum we saspek mo women blem i stap long hem, oli bin witnessem taem saspek ia hemi faetem nogud woman blem taem hemi kat bebe. Oli diskripem se taem oli kam blong sefem woman ia mbe hemi stap pulum nogud wind blong hem.

“Mifala ol woman nomo long rent haos ia mifala kam blong sevem hem, mbe hemi pulum nogud wind, mo mifala i ringim promedics blong kam karem hem, inciden ia hemi risal long wan twin blong women ia i dead mo one nomo i laef,” Owna blong rent haos, Sylvie, i talem.

Longtaem ia polis i arestem saspek ia mo putum hem long kalapus wael oli investigatem inciden ia.

Long rikod blong correctional service i soem se saspek ia hemi aplae from bail mo court i grantem long hem.

Wetem wota long ae, owna blong rent haos i kwestenem from wanem ol otoriti oli rilisim saspek ia.

“Me plis long ol bigman mo polis, folem keis ia we oli save se hemi wan rapis man mbe oli rilisim hem long bail. Sapos kaen kes olsem hemi no sud kat pemisen blong kam aot,”Mrs Sylvie i talem.

Polis hemi konfemem se oli bin traem blong atendem insiden long 1:30am taem, we oli kasem kol long Blacksand. Mbe taem oli atendem scene Paramedics hemi stap finis mo victim hemi konfem ded.

Oli konfemem tu se victim ia i kilim hem wetem wan hama long hed blong hem.

Polis hemi konfemem se woman ia hemi kat 20 yia mo hemi kat wan tri manis bebe.

Bebe i stap naioa long hand blong ol famili blong woman ia.

 

(Visited 597 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in