Unconfirm COVID kes-Vanualava mo Gaua

Unconfirm ripot i talem se i gat sam pipol long Vanualava mo Gaua i kat COVID.

Torba Provincial Health Administrata, Steven Nako i talem long VBTC Nius se Sola i kat 7 kes sins Wednesday.

“Long wik ia yumi bin mekem 70 tes, 7 oli tes positiv long COVID long Sola,” Mr Nako i talem.

“Gaua, yumi kondaktem 14 tes, 11 oli positiv. Torres i kat naoia 97. Totol kes blong Torba sins Wednesday hemi 115.”

Mr Nako i talem se oli rikwes blong i kat tu mo health tim i ko daon blong kondaktem tes long ol nara aelan.

Torba Polis i talem se oli wok wetem ol eria administrata wetem ol COVID tasfos blong mekem sua se pipol i respektem curfew.

Oli talem se Torba i kat wan bigfala land mass mo plante aelan oli stap longwe long olgeta.

Curfew haoa hemi long 8pm kasem 6am.

Mr Nako i talem se ol pipol i yusum hom isolation.

Hemi talem se jalenj blong komunikesen mo smol human risos i sloem ol namba blong ol apdeit blong COVID we health i stap putum aot.

Mr Nako i talem se namba blong kes i save ko jenis.

 

(Visited 200 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in