Vanualava turtle monita; no plastik

Vanualava i askem blong pipol long ol rimot eria i sakem doti olsem plastik long ol raet ples blong i no hamem ol turtle.

Alphonse Yemen, Turtle Monita long aelan blong Vanualava, i talem toktok ia taem VBTC Nius i visitim turtle tour long East pat blong aelan ia.

Mr Yemen i talem se hemi impoten blong pipol i save long raet ples blong sakem doti from bae i no hamem ol marine laef olsem turtle.

Hemi talem se turtle hemi plei wan bigfala pat long solwota blong help long marine laef.

“Ol eria long town olsem long Port Vila mo Luganville, Kavman i aloketem ol eria blong doti i ko stap long hem mbe long ol rimot eria i nokat,’’Mr Yemen i talem.

“Mo hemi taem ol komuniti lida i mekem wan eria long ol komuniti blong pipol i save long raet ples blong sakem doti mo no long solwota.

‘Taem yumi sakem doti long solwota olsem ol plastic, ol bag blong cemen mo ol nara doti, turtle i luk mo i tink se jellyfish mo i kakae mo ded.

Mr Yemen i talem se turtle i mekem ecosystem long solwota i rij.

“Taem i kat turtle long solwota, rif i rij long risos olsem i kat plante fish mo shell mo i mekem solwota i klin mo healti,” Mr Yemen i talem.

‘I kat sam aelan long Vanuatu olsem long Malekula oli yusum mit blong turtle long ol kastom seremoni.”

Mr Yemen i talem se awenes blong lukaotem gud ol turtle long solwota we Vanua Tai i stap mekem plante pipol i tink nating long hem mbe hemi impoten.

Jif blong Sola, Vanualava, Oldfield Paulicap, i talem se eria ia hemi State graon mo oli askem olgeta long Land Management blong faenem wan ples blong doti.

Jif Paulicap i talem se plante pipol i kam liv naoia long mini town blong Torba mo yumi mas sakem doti long ol raet ples.

Hemi talem se hop long nekis yia, bae oli stat wok blong faenem wan ples blong ol doti blong pipol i lukaotem gud environmen mo kipim ples i klin.

Mr Yemen i talem se oli mekem awenes long evri pipol raon long Vanuatu blong no hamem turtle mbe help lukaotem gud turtle.

Long evri yia long Quanlap long East Vanualava, ol smol aelan blong Rif, Pakea mo Ravenga wetem West mo Not East Vanualava i kat ova 100 egg blong turtle i hatch.

Vanuatu i kat fo spesies blong turtle, Green, Hawsbill, loggerhead mo leatherback turtle.

Mbe i kat tu species we i brid mi nest long Vanuatu we hemi Green mo Hawskbill turtle we Mr Yemen i lukaotem long Vanualava.

Long 2012 Dipatmen blong Fisheries i enkarejem ol pipol blong Vanualava blong stat blong lukaotem gud turtle mo long 2015 i kam wan turis aktiviti.

(Visited 284 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in