Vanuatu hemi financiol stable

Kavman i askem pipol blong spendem mani blong i kat revenue long taem blong COVID pandemic.

Minista blong Finance mo Economic Management, Honoroble Johnny Koanapo, i talem se kavman hemi financiol stable mbe pipol i mas spendem mani.

Minista Koanapo i enkarejem ol pipol mo kavman blong spendem mani blong mekem se i kat revenue i kam insaed tru long tax olsem VAT.

“Samtaem revenue hemi had blong kam insaed from spending hemi slow lelbet, “Minista Koanapo i talem.

Minista Koanapo i talem se from resen ia long las manis spend hemi slow lelbet mekem hemi kol long plante ministri blong kontinu spend insaed long bisnis plan blong olgeta folem stret amaon blong spend.

Wael economi hemi ko daon wetem revised economic growth fokas blong 2.4 per cen aot long 4.0 per cen long stat blong yia ia, kavman i rolemaot namba tu Smol mo Medium bisnis grant mo wage sabsidy.

Minista Koanapo i talem se naoia oli keaful long hao oli spendem mani.

“Mi biliv se taem hemia i kontinu bae hemi holem taet ol bisnis we oli afek long taem blong COVID-19 lokdaon,” Minista Koanapo i talem.

“Yes wael economic activiti hemi low, kavman hemi kontinu blong spend insaed long budget mo i nokat eni threat naoia long kaontri blong panik.”

Tingting blong putum mani long hand blong konsuma hemi reflectem hae level blong kavman event long ol rurol eria wetem recent wan long provins blong Penama mo Tafea.

Mo wetem setap blong Vanuatu Rural Development Bank mo VT1 billion we pipol i save loan long hem bae i mekem se moa mani i ko direk long hand long pipol.

I kat tu manis kasem financiol yia blong 2021 i vinis.

 

 

(Visited 125 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in