Vanuatu i mas pripea from eni sik-July

Vanuatu i mas priperem ol strong ristriksen sapos wan denja virus i kam insaed taem boda i open long July.

Prime Minista, Bob Loughman i talem se kaontri i mas pripea from sefti blong pipol i prioriti.

Kavman i talem se ol international travela we oli kam ovasi long July bae oli no ko long kwarentin be oli nid blong tekem tes bifo oli bodem plen o ship.

Ministry blong Health i priperem vinis wan health rodmap we kavman i adoptem.

Ol pipol i no nid blong aplae i ko long ol High Commision; oli no nid blong soem prov blong vaccination be oli mas soem wan certificate blong rikava sapos oli bin sik long COVID.

I gat wan sef bisnis operesen i stap finis mo oli mas folem.

 

(Visited 341 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in