Vanuatu i nidim moa ae dokta

Kol blong moa ae dokta blong tritim hae namba blong ae problem long Vanuatu.

Kol ia i kam long onli eye dokta long kaontri, Dokta Johnson Kasso, folem hae namba blong 30,000 pipol wetem ae problem aot long totol populasen blong ova 300,000.

Dr Kasso i talem long VBTC Nius se tete long Vanuatu, wan per cen blong ful populasen blong Vanuatu i gat problem wetem ae.

Hemi talem se hem wan i nosave handelem evri sik man wetem problem blong ae.

“Mi stap askem yumi pablik espeseli ol studen olketa we interes long medicine se i kat plante oportuniti blong explorem mo ae hemi wan,”Dr Kasso i talem.

“Tekem interes long field blong ae blong yumi save helpem ol pipol blong yumi.

“From wan dei sapos mi retire, bae Vanuatu i stil kat ol ae dokta blong tritim ol pipol mo bae yumi no wet.”

Long Monday wik ia, Dr Kasso i operetem ova long 150 pipol long Port Vila.

Donald Navos, wan oldfla man i talem se hemi bin stap putum glass blong tu yia from hemi nosave lukluk gud.

“Mi kam pas mo tekem tritmen mo naoia mi save lukluk i ko longwe,” Mr Navos i talem.

Dr Kasso i talem se long wan dei olsem hemi operatem 20-25 pipol we oli gat problem wetem ae.

“Operation blong ae surgery hemi 99 per cen oli karem bak vision blong olgeta,” Dr Kasso i talemaot.

Dr Kasso i talem se i kat sam pipol nomo we oli kat sam problem vinis long ae.

Dr Kasso i mekem apil long ol nara dokta we oli no speselise long wan field yet blong jusum ae olsem pat blong career blong olgeta.

Hemi talem tankiu long ol nara nes we oli helpem hem blong adresem nid blong ol patient we oli gat ae problem.

Eye Nurse long Vila Central Hospitol, Monique Tari, i diskribem ol operation blong Dr Kasso se hemi wan drim kam tru from plante pipol ia oli blind oli nomo save lukluk.

VBTC Nius i kasem toksave se plante oli kasem sik blong suka tu we i afektem ae.

Dr Kasso bai i kontinu long ol operation long wik ia, mo hemi askem long pipol blong Efate we oli gat problem long ae blong pas long olgeta long ae clinic long Vila Central Hospitol.

 

(Visited 385 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in