Vanuatu i soem interes blong hostem vice chancellor blong USP

Vanuatu i pripea blong hostem Vice Chancellor blong University blong South Pacific, Profesa Pal Ahluwalia.

Prime Minister blong Vanuatu, Honoroble Bob Loughman i talem toktok ia long manis ia.

Kavman blong Fiji i dipotem profesa ia aot long Laucala Campas long las manis from wok permit blong hem i expae.

Deputy Prime Minister, Honoroble Ismael Kalsakau i talem se disisen blong Kavman i wan gud wan.

Hemi talem se Vanuatu i kat branch blong University blong South Pacific mo i nidim seves blong Profesa Pal Ahluwia.

“Mi biliv se hemi wan raet taem from National University blong Vanuatu i nidim wan anchor blong provaedem wan standard mo quality trening long institution ia,” Minister Kalsakau i talem.

Director General blong Ministry blong Education mo Training, Bergmans Iati, i talem tankiu long kavman blong luksave isu ia.

Hemi talem se intres ia kavman i mas putum long fomol leta blong council blong University blong South Pacific i lukluk long hem nekis wik.

“Mi olsem wan memba blong institution ia, mi mas talem se hemi wan gudfala tinktink blong hostem vice chancellor, Profesa Aluwalia,” Mr Iati i talem.

“Nomata we kavman blong Fiji i aotem vice chancellor mbe mi wantem letem pipol i save se operasen blong university ia i ko hed nomo.

“Wan Senior Manejmen tim i set ap long Fiji blong tekem kea long ol operasen ia.”

VBTC i karem infomesen long ofis blong Praem Minista se hed blong kavman i mit yestete wetem sam Director General blong lukluk long hao vice chancellor, Profesa Pal Ahluwia i save kam wok long kaontri.

 

 

 

(Visited 467 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in