Vanuatu i spend bigwan long kwarentin fasiliti

Gavman bae i spendem ova long 48 million vatu blong pem ol fasiliti blong COVID-19 kwarentin.

Mani blong pem ol fasiliti ia, hemi folem requirement se i mas gat 14 dei kwarentin blong olketa passenga we i kam insaed long kaontri.

Gavman blong Vanuatu hemi commitim hem, blong mekem sua se fund i mas redi blong pem ol fasiliti blong kwarentin.

Len Tarivonda, Spokesperson blong COVID-19 i talem se oli confirmem vinis quarantine fasiliti blong olketa we bae oli ko long kwarentin mo cost blong hem.

Hemi talem se long saed blong kwarentin, Ministri blong Helth i bin stap lukluk long sam hotel long Port Vila mo oli faenem wan hotel wetem “gudfala rate” blong VT6000 wan naet.

Mr Tarivonda i talem se Gavman bae i spendem ova VT 24 million  sapos ol national mo residen we i kam oversea i stap long kwarentin blong tu wik.

VBTC nius i harem se fes kwarantin long sam manis i pas, Gavman i bin spendem araon long VT 12 million.

(Visited 124 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in