Vanuatu Meteo i injaj long weta infomesen

Vanuatu Weta Ofis i kol blong pipol i sherem ofisiol weta infomesen we i kamaot long Meteo mo no long social media.

Jerry Timothy, Saeklon Wetaforcaster i talem long VBTC Nius se Weta Ofis i stap olsem mein ples blong tekem infomesen abaot ol low presa, saeklon mo climate infomesen mo i no ol social media grup.

Mr Timothy i talem toktok ia blong rispon long wan post blong social media we i stap go raon se bae i kat wan saeklon long nekis wik.

“Bifo pipol i ko long social media, oli mas save se yumi kat wan ofis blong weta long kaontri blong tekem infomesen mo hem nao i stap putum aot ol mesej sapos i kat wan saeklon,”Mr Timothy i talem.

“Mifala i oltaem monitarem Tropicol cyclone outlook mo long nekis faev dei, hemi low we i minim se i nokat eni saeklon.

“Tete yumi kat tu low presa, wan i stap long Not blong Solomon mo nara wan long East blong Papua New Guinea. I kat tu, tufala eria blong truf we i kat plante cloud mo wind i stap long tufala eria we tufala low presa ia is atp long hem. Nao yumi kat ol model we i stap talem long yumi taem i kat wan Saeklon mbe naoia i no talem aot yet.

“Ol man i mas andastanem se bifo wan saeklon i fom, i mas kat ol tul we bae i kam tugeta blong fomem, wan hemi tempereja blong sea seves, wind, heat mo nara moa.”

Mr Timothy i remindem pipol se Vanuatu i stap long saeklon sisen long Novemba kasem April 2022.

Hemi askem pipol blong ko long website blong Meteo Ofis blong luk ol apdeit blong weta mbe i no long model blong windy.

(Visited 1085 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in