Vanuatu Netbol i involvem ol man Sanma long spot ia

Vanuatu Netball i stap involvem ol pipol blong Sanma long netbol.

Netball kaontri Coordinata, Virginia Taravaki i stap naoia long Luganville, Santo blong help spredem involvmen blong ol pipol blong Sanma long spot ia mo semtaem apointem wan netbol developmen ofisa.

“Niufala developmen ofisa hemi Madeline Boe mo bai emi planem aot olgeta aktiviti blong ol Pikinini mo tu ol kojing woksop wetem olgeta muvmen skill blong olgeta Tijas oli save lanem emia long Santo,” hemi talem.

“Mo bai oli putum in plas tu sam yut program blong olgeta sekondari studens oli save patisipeit long em.

Mrs Taravaki i talem se i no long Luganvile nomo we bai oli ranem program ia long em be oli stap lukluk blong ranem ol aktiviti ia tu long olgeta rural eria mo semtaem setemap wan sub-association long Matevulu.

Vanuatu Netball Association i stap lukluk blong strengthenem rilesensip mo involvem moa pipol long spot disaplin ia.

(Visited 79 times, 2 visits today)

About The Author

You might be interested in