VBTC amendment bill i pas -Palemen

Bill blong Broadcasting & Television Amendment Act no. blong 2022 i pas long Palemen long wik ia taem i kat agrimen blong National Broadcaster we hemi Vanuatu Broadcasting & Television Corporation hemi sud gat moa editorial Independens.

Hemia i kamaot taem tugeta saed blong haus i agri mo pasem jenis blong Act ia.

Amendment ia we Prime Minista, Ishmael Kalsakau hemi tabelem hemi blong mekem se VBTC hemi olsem premiere pablik service broadcaster.

“Mi wantem soem apreciation(Tok tankiu) long tugeta saed blong haos long contribution blong mekem se bill ia i pas ariap,” Prime Minista Kalsakau i talem.

“Ating Mr Speaker, yumi kam long wan steij we yumi evriwan i taet long politikol interferens so yumi stap givim independens i ko long corporation.”

Long toktok blong hem, Lida blong Opposition, Bob Loughman i talem se hemi sapotem jenis long act ia from hemi impoten long wok blong corporation.

“Yumi evriwan i luk fowod se afta we yumi pasem bill ia bambae VBTC i ko hed blong mekem wok blong hem blong kam wan pablik media tru aot long kaontri mo i satisfyem ol pipol blong Vanuatu long infomesen espeseli long ol Saeklon mo afta long disasta,” Mr Loughman i talem.

“Mo i kam financiali stable.”

Foma Minista blong Finance, Johnny Koanapo i presem bigfala impruvmen we institution ia hemi soem naoia long professionalism mo financial status blong hem.

“Long las yia(2022) hemi riflektem wan profit, mo hemi no wan smol profit from reform; Mi wantem talem tankiu long Chief Executive Ofisa, Mr Francis Herman wetem ol yangfala journalist we yumi luk fes blong olgeta evri dei we oli kamaot long TV,” Mr Koanapo i talem.

“Oli putum ol journalist blong olgeta tu long ol provins blong yumi; Bigfala impruvmen long wan State Own Enterprise.”

Chief Executive Ofisa blong VBTC, Francis Herman i talem se hemi glad we ol Memba blong Palemen i luksave impotens blong bill ia mo hemi talem tankiu long olgeta blong save pasem jenis ia.

“Hemi tekem mifala ova fo yia blong bill ia i pas long Palemen; I kat fulap wok we plante pipol i help long hem mo mi wantem talem tankiu stat long Foma Prime Minista, Charlot Salwai, Bob Loughman wetem current Prime Minista Ismael Kalsakau blong biliv long VBTC mo sapotem bill we i givim mifala editorial independens mbe samtaem i fosem mifala olsem wan State Own Enterprise blong kam moa transparent mo relevant long ol man, woman mo ol pikinini blong Vanuatu,” Mr Herman i talem.

Manager blong Right To Information Ofis, Harold Obed tu hemi givim comment blong hem tu long Ammendment.

“Hemi wan bigfala plas wei fowod kompea long taem bifo we i kat tumas politikol presa,” Mr Obed i talem.

“Hemia i givim VBTC moa independens mbe semtaem yumi mas tinkbaot tu se hemi stil finans long kavman so sapos ol politician i save se i kat wan loa naoia.”

VBTC hemi bin ko tru long wan reform program long last tri yia mo jenis long act ia hemi pat blong reform ia.

(Visited 73 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in