VBTC long Digicel app

Vanuatu Broadcasting mo Television Corporation i signem wan akrimen wetem Digicel Vanuatu Limited blong evri platfom blong VBTC i stap insaed long ol Digicel app blong pipol i save kat akes long hem.

Chief Executive ofisa blong VBTC, Francis Herman, i talem se hemi glad from patnaship ia i save hapen long tete.

Hemi talem se wanem i minim, se ol pipol we oli ol yusum Digicel, bae oli kat askes long VBTC Public Service Broadcasting Television mo hemia i rili impoten.

“Nambatu, evri pipol we oli stap long ol aelan mo oli yusum digicel oli save listen long evri radio station blong VBTC, hemia hemi Radio Vanuatu, Paradise 98 FM mo Femme Pawa 99FM,” Mr Herman i talem.

“Mo hemia i wan nara mileston blong VBTC.”

Chief Executive Ofisa blong Digicel Vanuatu Limited, Deepak Khanna, i talem se hemi wan gudfala patnaship from fulap pipol long kaontri i yusum Digicel netwok mo oli save stap eni ples long kaontri blong kasem infomesen.

“Mo hemia mi wantem talem tankiu long technical tim blong Digicel from,” Mr Khanna i talem.

“Blong listen long ol Radio station blong VBTC, ol pipol i save daonloadem app blong Go Loud, mo blong wajem TV, oli save daonlaodem Play Go app.

“Mi talem tankiu tu long tim blong VBTC blong save mekem hemia i hapen.

Regulator blong Telecommunication, Radio-Communication mo Broadcasting Regulator, Brian Winji, i talem se hemi glad long muv ia tete.

Hemi talem se hemi wan drim kam tru from hemi impoten long ol pipol blong Vanuatu.

“Hemia i fulfilim wan wok tu blong VBTC long saed blong universal akses long saed blong infomesen mo entatenmen,” Mr Winji i talem.

“Mo i helpem yumi tu blong pasem aot infomesen long telecommunikesen mo tu long broadcasting saet.

“Act blong broadcasting i stap long review blong mekem sam jenis long hem bifo i ko long fes sitting blong Palamen long yia ia.

“Mo taem hemi apruv, bae hemi adresem plante eria long saed blong universal akses blong ko long ol pipol blong oli save benefit long ol technology we i stap.”

Mr Winji i talem se ol infomesen ia we i abaot ol prodak mo pipol i save pem mo tu entatenem olgeta.

“Mi biliv se patnasip ia bae i ko hed bitwin Digicel mo Vanuatu,” hemi talem.

“Mo mi wantem luk ol nara sekta tu blong involv wetem VBTC blong mekem seves ia i kasem ol pipol blong Vanuatu.

“Mo semtaem fulfilim ol gaol blong kavman.”

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 228 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in