VT 10million long plastik botel koleksen

World Vision Vanuatu i spendem VT 10million blong pem ol yus plastic bottle long Seafront, Port Vila long wik ia.

Communication Manager blong World Vision Vanuatu, Mike Esrom Kaun, i talem se oli tagetem wan million plastik botel blong klinem environmen.

Hemi talem se activiti i sapotem olgeta pipol long taem blong pandemic blong COVID ia.

“Mein tingting i blong katem daon amaon blong waste plastik long enviroment wetem help blong people, “Mr Kaun i talem.

Mbe same time emi helpem providem smol vatu i ko long olgeta saler ia.

“Long wik ia, Seafront i fulap wetem plante pipol we oli kam long ol difren komuniti.”

Pauline Toa long World Vision Vanuatu, i talem se hae namba blong plastic botel we oli kasem long wan lokol hemi 6,656.

Hemi talem se lokol ia i kasem wan amaon blong VT 66,560.

Wan lokol blong Ifira Island, Marie Kalpukai, i talem thankiu long help blong World Vision Vanuatu.

“Mifala i tekem mani ia we i ova VT 80,000,” Ms Kalpukai i talem long VBTC Nius.

“Mi glad tumas from i helpem mifala mo famili blong earnem smol vatu.

“Mo tu klinim environmen.”

Mbe wan Health woka, Guy Emile, Malaria Vector Control Ofisa, i talem se mosquito net i blong yus blong sik Malaria.

“Moskito net oli givim out fri olsem wan project blong Kavman we Aid donor oli fandem mo pipol i mas gad gud use long fanding ia,” Mr Emile i talem.

“Mosquito net hemi yus blong silip wetem mo i no blong fulum ap plastik botel long hem.”

Mr Kaun long World Vision Vanuatu i talem se plante lokol ia tu oli bin ko kolektem ol yus bottle long Etas Landfil we hemi no stret.

Mbe World Vision Vanuatu i saprae tumas long  blong ol pipol long program ia.

Mo hemi enkarejem ol pipol blong kontinu meintenem environmen i klin oltaem.

(Visited 82 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in