VT 130million blong riperem Lenakel mo Litzlitz wharf

Wok blong riperem wharf blong Lenakel Tanna mo Litzlitz long Malekula bae i stat i no longtaem wetem kost blong VT 130 million.

Kavman tru long Minista blong Infrastrakja mo Pablik Utilities, Honorobol Jay Ngwele, i saenem kontrak blong ripea wok ia long eli wik ia wetem Fletcher konstraksen kampani we i winim tender blong mekem ripea long infrastructure we i stap vinis.

Mr Ngwele i talem se ol pipol blong tufala aelan ia i bin wet longtaem blong kavman i riperem tufala wharf ia.

Hemi talem se Lenakel mo Litzlitz  wharf i konektem ol lokol tred mo pipol i ko long Port Vila mo Luganville.

“Mi talem tankiu bigwan long ol donor patna blong save sapot,” Mr Ngwele i talem.

“Kondisen blong infrastrakja blong Lenakel waf long Tanna mo LitzLitz waf long Malekula i stap long nogud kondison mo hemi gud blong riperem gud tufala bakegen.”

Fletcher Kampani i kat six manis nomo blong mekem ol ripea wok ia.

Wok blong tufala wharf ia, i kam anda long Vanuatu Inta-Aelan Shiping Sapot Projek tru long Vanuatu Projek Manejmen Unit mo mani blong hem i kam long Kavman blong New Zealand mo Asian Development Bank.

Eim blong Vanuatu Inta-Aelan Shiping Sapot Projek hemi blong mekem i kam strong ol konekson blong ol niufala waf  mo ol jeti long 7 aelan blong Vanuatu inkludum Tanna, Malekula, Santo mo Efate.

Fletcher kampani Manager, Anthony Care i talem se bae hemi wok blong vinisim wok ia folem period blong six manis ia.

“Mifala i glad tumas blong winim tender blong wokem tufala wharf ia,” Mr Care i talem.

“Long 1999, mifala i bin pat long nambatri konstraksen blong bildim Lenakel wharf mo mi mas talem se hemi bin ko tru long plante saeklon.

“Mo hemi makem 20 yia we i nidim ripea wok.”

Mr Care i talem se oli luk fowod blong wok long Malekula long Litzlitz wharf.

 

 

 

 

 

(Visited 197 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in