VT10 million blong ol fisherman

Kavman i pem VT10 million goodwill paymen blong ova 50 fisherman long wik ia.

Olgeta fisherman ia oli bin serve anda long South Pacific Fishing Kampani i bin traem plante taem blong kavman i pem entitlemen blong olgeta we oli klemem VT1.5 billion long ol wage we fishing kampani ia i no bin pem. Plante oli serve kolosap 20 yia i pas long ol fishing bot ovasi.

Long November 2016 oli bin mitim foma Praem Minista, Joe Natuman, we hemi talem se bae kavman blong hem i lukluk long wan goodwill paymen mbe i no bin hapen.

Long wik ia , Minista blong Finance mo Economic Management, Honoroble Johnny Koanapo, i givim mani ia long olgeta olsem wan moral oblikesen from oli bin sevem kavman.

Minista Koanapo i talem se kavman i mas gat sore long ol sitizen blong hem we oli fesem ol hadtaem.

Hemi talem toktok ia taem hemi mitim Association blong Fisherman blong Vanuatu.

Minister Koanapo i talem se anda long loa, Kavman hemi no sud pem olgeta.

“Mifala i fil strong se yumi kat wan moral oblikesen, duti blong helpem ol pipol we oli ol citizen kaontri from yumi jes nosave neklektem, no luksave, no sarem doa long olgeta o ofem fon long olgeta,” Minista Koanapo i talemaot.

“Mbe givim sam spes mo traem blong harem konsen blong olgeta. Mo hem ia nao i lidim yumi kam kasem steij naoia.

“Mi bin infomem Council blong ol Minista long hem blong developem wan dil blong rilis blong guide mo komitim yumi long tinktink ia. Mo mi talem tankio long State Law Ofis blong draftem hem ia blong yumi saenem tete.”

Presiden blong Vanuatu Fisherman Association, James Kalate, i talem se olgeta i wokbaot plante yia wetem rikwest ia.

Hemi se wanem we kavman i mekem ia hemi bigwan tumas.

“Mifala i wokbaot 27 yia, i nokat wan i kavman helpem mifala, so tete mifala i wantem talem tankio long wanem yu mekem long mifala,”Mr Kalate i talem long Minista Koanapo.

I bin gat wan total blong 1130 memba blong Vanuatu Fisherman Association we oli bin serve long ol foren fishing boat plante yia wael pay blong olgeta i bin stap ko insaed long South Pasifik Fishing Kampani we i bes long Palekula long Santo.

Kampani ia we hemi later rundown, kavman nao hemi wan shareholder long hem.Taem Kampani ia hemi shut down plante long ol fisherman ia i kam bak long Vanuatu mo faenem se oli nogat mani.

Stat long taem ia oli askem kavman olsem shareholder blong pem aotstanding salari ia.

Minista Koanapo i talem se kavman i kat moa futja plan blong helpem ol fisherman.

“Mi bin ovarem wan opsen blo givim wan signal blong kavman i fuli lukluk blong developem wan minsty blong fisheries blong mekem plante moa wok mo developmen long fisheries sekta,”Minista Koanapo i talem.

“Wetem skil we ol fisherman i kat bae oli save kat share insaed. Mo hemi gud yumi developem.”

(Visited 1142 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in