VT250 million blong Vanualava rod

Rod concrete pavemen projek blong Vanualava aelan long Banks grup bae i stat long eli 2022 wetem wan fan mani blong VT250 million.

Ten lokol konstrakta i karem awod blong mekem rod ia mo bambae oli statem wok long January 2022 mo taem frame blong en hemi long June.

Projek ia bae i kavermap wan distens blong 3.74 kilomita bitwin Torba Provincial Government i ko kasem Sola aepot.

Rod projek ia i lonj long wik ia we i luk Kavman blong Australia tru long Roads for Development Program nao i givim mani from.

Minista blong Infrastructure mo Public Utilities, Honoroble Jay Ngwele, i talem tankiu long ol tax payer blong Australia blong kontinu sapotem rod program sins stat long 8 yia i pas.

Hemi talem se Australian kavman i spendem vinis VT7 -8 million long ol rod projek long Vanuatu mo hemi wan ajivmen.

Minista Ngwele mo High Commissioner blong Australia long Vanuatu, Sarah deZoeten i anveilem projek ia.

Her Excellency, Sarah deZoeten i talem se longtaem fren wetem Vanuatu i mekem moa mani i invest long infrastructure.

Hemi talem se projek ia bae i helpem laef blong pipol blong kat akses long gudfala rod.

Hemi talem se projek ia hemi wan exempol blong wok tugeta blong ajivim ol goal blong Vanuatu.

Minista Ngwele i talem se tu se i blong help apskilim man ples blong bildim ol resilien rod blong fesem disasta.

Projek ia bae i adresem tu footpath long Arep Skul i ko kasem Torba Provincial Government ofis mo sapos i gat extra vatu bae oli lukluk long laet long rod ia.

Laef span blong concrete bae i stap ova 40 yia afta mo bae i gat sam ripea long hem.

Vanualava aelan i kat 15 vilij mo ol pipol i yusum tu semak langwij.

(Visited 197 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in