VT309 million blong ol frantline woka

VT Three Hundred mo nine million i apruv olsem aotstanding risk alaowens peimen blong ol frantline woka long COVID pandemic.

Minista blong Health, Marco Mahe i konfemem long VBTC Nius se peimen ia oli plan blong Finance i pem i ko long ol akaon blong ol frontline woka long pei dei ia mbe i dipen long proses blong finans.

Hemi talem se Council blong ol Minista i bin apruvum mani ia.

Ol frantline woka ia oli bin wok longtaem we COVID i hitim Vanuatu long eli yia.

Mo kavman i agri blong pem olgeta mbe kasem naoia oli no mekem yet peimen.

Director General blong Helt, Russel Tamata hemi talem se hemi saenem finis list blong ol frAntline woka ia mo naoia i stap finis wetem Finance blong prosesem mani.

(Visited 69 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in