VT54 million blong Yasur victim

Kaonsel blong ol minista i apruvum VT54 million blong givhan long ol viktim blong Ashfol long Tanna.

Minista blong Disasta mo Climate Change, Honoroble Bruno Leingkon, i konfemem long VBTC Nius se kaonsel i disaed se ol viktim blong Yasur volkenu bae i risivim mani ia tru long fom blong fauja mo yusum blong pem kakai blong olgeta long Tanna nomo.

Minista Leingkon i talem se hemia i minim se sapos ol viktim i jusum blong kakai lokol kakai o kakai raes mbe bae oli pem nomo long Tanna mbe i no long Port Vila olsem ol pas praktis.

Ofis blong Imejensi Opereson senta long Tanna i talem long VBTC Nius se totol viktim blong Ashfal disasta i kasem 8,677 pipol mo namba blong haoshold we i afek hemi 2,050.

Ol eria we i afek hemi ful eria blong Saot-ist mo pat blong Saot Tanna. Ripot i talem se oli praoratasem long 3 kategori we oli afek bigwan long ashfol, olgeta we oli afek smol nomo mo olgeta pipol we i no afek nomo long ashfol.

Nasenal Disasta Manejmen Ofis bae i kodinetem VT54 million blong mekem sua se ol pipol long tri kategori ia oli risivim help i ko long olgeta.

Hemi wan niufala rod we kavman i tekem blong adresem disasta long kaontri.

 

(Visited 117 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in