Wan COVID kes i rikava

Vanuatu i konfemem wan positiv kes blong COVID-19 i rikava o hemi nomo sik.

Prime Minista blong Vanuatu, Honoroble Bob Loughman, i anaonsem nius ia long tete Friday.

Aot long 18 pasenja blong wan flaet we i kam long New Caledonia long Oktoba, tu i bin tes positiv long COVID-19 we test risal i soem se hemi Delta Variant.

Praem Minista blong Vanuatu, Honoroble Bob Loughman, i talem se medikol asesmen i konfemem se wan long tufala sikman ia i nomo kat sik ia COVID-19.

“Mo hemi nomo kat risk blong save pasem COVID-19 virus, “Prime Minista Loughman i talem.

“Persen ia yumi nao klasifyem hem olsem hemi rikava o kam gud long COVID-19. Mo hem ia nao hemi stap aot long Vila Central Hospital isolation wod blong sefli joinem famili mo komuniti blong hem.

“Wok blong muvum aot wan patient long isolation wod hemi bin dilei blong alaoem medikol tim blong kodaktem moa investikesen blong konfemem COVID-19 infeksen status blong hem.

“Mekem se oli mas holem tufala long samfala dei bakeken kasem taem medikol tim i talem se wan long tufala i nomo sik mo hemi kasem health kliarens.”

Prime Minista Loughman i talem se “Naioa wan long tufala i konsida olsem wan rikava kes from hemi nomo kat virus. Hemi no kosem risk long COVID long nara man o woman.

“Nara wan we i stap yet isolation hemi nidim moa tritmen blong konfemem se hemi rikava mo hemi no kosem risk taem hemi aot,” Prime Minista Loughman i talem.

Prime Minista i talem se i nokat eni klos kondak wetem tufala pipol ia long taem we oli kam in long kaontri, kwarentin mo isolation.

Kwarentin hemi seperatem pipol we oli no sik mbe save kasem virus long ol nara pipol. Isolation hemi seperetem pipol we oli sik long COVID aot long olgeta we oli no sik.

Prime Minista Loughman i talem se ol health staff i bin ko tru long ol jek evri dei taem oli stap lukaotem ol pipol we oli stap long isolation wod wetem COVID mo tes hemi negativ.

Hemi talem tankiu long olgeta from oli handlem gud ol kes ia.

“Oli kontinu blong mekem sua se ol komuniti i sef oltaem long COVID-19 mo kasem naoai i nokat eni kes,”Prime Minista Loughman i talem.

“I nokat eni pruv mo evidens blong soem se i kay komuniti transmisen blong COVID.

Prime Minista Loughman i talem se Efate mo ol offshore aelan blong hem i stil stap long alert level 1 from wan kes i stap yet long isolation.

Hemi talem se evri nara aelan i stil stap long alert level zero o low risk.

“Mi enkarejem evri wan blong kasem stret infomesen long ol ofisiol sos mo no spreadem kiaman toktok,” Prime Minista Loughman i talem.

Kavman i askem pipol blong visitim website blong health ministry, o ko long fesbuk pej blong Health Promotion Vanuatu o kolem 119 blong kasem stret infomesen.

“Tankiu tumas mo God i kontinu blong blessem mo protektem Vanuatu,” Prime Minista Loughman i talem.

(Visited 820 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in