Wan scul long Tahiti i openem doa blong hem eventou COVID kes i inkris

Wan scul long Tahiti bae hem i open bakeken long wik ia eventou namba blong COVID-19 kes long kantri ia i stap ko antap.

Radio New Zealand hem i ripotem se hem i wan scul long capital blong Tahiti, Papeete.

Ripot i talem se Kavman blong Tahiti hem i rilisim ol skejul blong ol scul long Tahiti we bae oli klos yet kasem nekis wik. Mbe scul ia hem i openem doa blong hem long wik ia.

Kavman blong Tahitit i talem se hem i stap nao long wanwan scul blong disaed long hao bae hem i operet.

Namba blong COVID-19 kes long Tahiti hem i kasem 236 afta long wan dei inkris blong 46 kes.

Long Julae Tahiti hem i bin alawem intanasanol araefol blong leftemap tursim.

Mbe United States hem i diskarejem travel blong ol pipol blong hem i ko long Tahiti.

(Visited 29 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in