Wiken repatriation flaet i kansel

Health Emergency Advisory Committee i holem taet blong smol taem ol repatriation flaet blong New Caledonia mo New Zealand folem hae risk blong COVID virus, Omicron.

Acting Director blong Public Health, Dr Jenny Stephens, i talem konfemem nius ia long VBTC Nius afta long wan miting blong olgeta long tete (Friday).

Dr Stephens i explenem se tufala repatriation flaet ia i sud kam long Sunday ia, mbe naoia New Zealand i stap long red alert folem bigfala spread blong omicron virus mo long Thursday wik ia, New Caledonia i diklarem wan health emergency folem hae namba blong ol COVID-19 kes tu.

“Flaet blong New Zealand mo New Caledonia, yumi holem taet kasem feta notis,” Dr Stephens i talem.

“Ol flaet we oli kam long Australia mo Fiji bae mifala i kondaktem risk kaontri asemen nomo mo prisentem i ko long health emergency advisory blong lukluk long wanem disisen.

“Ol repatriation flaet i sud on long February 6 kasem 12 ia mbe disisen ia i kamaot.”

Dr Stevens i talem se flaet long Australia mo Fiji i stap iet long schedule olsem we i stap mo i nokat eni jenis iet long hem.

Ova long 100 pipol inkludum ol seasonal wokman we oli pat long Recognised Seasonal Employers Scheme(RSE) i stap long repatriation flaet blong kam long wiken ia mbe naoia i kansel.

(Visited 1481 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in