Wok blong extendem stej blong Independence park

Mani blong extensen blong stej long Independence Park hem i kasem VT61 million.

Minista blong Infrastrakja mo Pablik Utility, Jay Ngwele i talem se Island Construction nao bae i bild mo talem long ona blong kampani se Kavman i dipen bigwan long hem mo oli wantem se wok ia i mas finis long taem frem oli kivim.

Hemi talem se taem frem blong kontrakta ia i wok hemi faev kasem six wik olsem.

“Hemi wan historikel stej mo i mas kat wok long hem bifo kaontri i selebratem 40 yia anniversari blong Independence blong hem nekis manis,” Minista Ngwele i talem.

“Mi wantem luk tu tar seal rod mo konstraksen blong ol paymen i mas vinis long taem ia.

“Olgeta developmen ia i blong jenisim fes blong Independence Park.”

Island Construction i respon mo talem se bae oli mekem sua se oli vinisim wok folem taem we kavman i givim.

(Visited 159 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in