Wok long kolta rod long Pentecost bae i ko hed

Kavman blong Vanuatu mo China i lonjem bigfala rod infrastructure projek long Pentecost long wik.

Prime Minister, Bob Loughman, i talem se resen from wanem oli mekem rod ia hemi folem economic potential blong aelan ia.

Hemi talem se Pentecost hemi bigfala supplier blong kava i ko long  Vila mo Santo.

“Wetem niu rod ia yumi expektem blong i gat moa pipol i planem kava from bae akses blong transpot i gud,” Prime Minister Loughman i talem.

Prime Minister Bob Loughman mo Ambassador blong China Zhou Hai Chen i putum pen long pepa long foret blong ova 1000 pipol long south Pentecost tete.

Prime Minister Loughman i talem se stretch blong rod we China i fandem hemi kasem 55 kilomita mo bae oli wokem long ol difren steij.

“Steij wan i stat long eria blong Beyomo kasem Melsisi,” hemi talem.

“Nara steij i kazemi Batnapni mo nekis wan bae i kasem Not Pentecost.

“Total mani hemi VT 8 billion.”

Hed blong kavman i talem se projek ia hemi blong ful kaontri mo i no Pentecost nomo.

Wetem saening bae pipol i stat lukim ol machineri tul i kasem aelan blong Pentecost long ol wik i kam.

 

(Visited 226 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in